Trafikanordningsplan - ansökan
Grävningstillstånd erhållet (Enbart när kommunen är markägare)


Återstår körbar bredd:
Behövs lokala trafikföreskrifter:
Hastighetsbegränsning
Fordonstrafik förbjuden
Parkering förbjuden
Förbud att stanna
Annan restriktion
Digital skiss/ ritning bifogas:
Trafikverkets kompetenskrav inom arbete på väg skall följas. Kopia på godkänd trafikanordningsplan skall finnas/anslås på arbetsplatsen!
Godkännes datum:
För tekniska förvaltningen: